دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ من جونم خاک پای تو شایان اشراقی

دانلود اهنگ من جونم خاک پای تو با صدای شایان اشراقی به همراه تکست و بهترین کیفیت

Download Old Music BY : Shayan Eshraghi – Man Joonam Khake Paye To With Text And 2 Quality

از وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻮد!
ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎ زود ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎ زود…
ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزاﮔﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﮕﻢ راﺳﺘﺸﻮ…
ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم!
ﻏﺮوب ﺗﻮ ﺳﻴﺎه ﻛﺮده ﻗﻠﺒﻮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ…
ﻛﻞ زﻧﺪﮔﻴﻢ دردﺳﺮ ﺑﻮد ﺗﻮ درد ﺳﺮ ﻧﺸﻮ…
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ!
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ…
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ…
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻳﺎدم ﻣﻴﺎره ﻫﻰ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ…
اﻣﻴﺪ ﺑﺪﻫ‌ ﺑﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻢ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ!
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺰارم ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻪ ﺑﻬﺖ….
ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ دﻟﺖ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻰ ﺷﺒﺎ!
دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﺪه ﺑﻬﺖ…
ﺗﻮ ﻟﺞ ﻛﺮدی وﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز…

دانلود آهنگ من جونم خاک پای تو شایان اشراقی
ﮔﻴﺮ ﺗﻮعه اﻳﻦ دل ﻟﺎﻣﺼﺐ ﻫﻨﻮز ﻳﻪ دﻧﻴﺎ واﻳﺴﻦ ﺟﻠﻮم وﻟﻰ
ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻧﻤﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ از رو رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﻋﻜﺴﺎت
رﻓﺘﻰ و رﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ اﺷﻜﺎم رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﺷﻌﺮام!
آخ ﭼﻪ ﻧﺎزه ﭼﺸﻤﺎت ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ…
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ….
ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ!
رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ اداﻣﻪ دادن ﺳﺨﺘﻪ…
ﻧﻤﻴﺮﺳﻰ ﭼﺮا ﺑﻪ دادم وﻗﺘﻰ ﺟﻮری ﺗو ﺑﻬﺖ رﻓﺘﻨﺘﻢ…
اﻧﮕﺎر ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ رﻓﺘﻰ وﻟﻰ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم زﻳﺎده….
ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻢ ﺑﻴﺎدش اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻮادت ﻋﻤﺮا اﺻﻠﺎ…
ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردم ازت ﻧﺎﻣﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﺪ ﻛﺮدی ﺑﻬﻢ!
وﻟﻰ اﻳﺮادی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدی ﺑﻬﻢ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻪ ﺑﺎرم ﺗﻮ ﺑﻴﺎ…
ﻣﻦ آﺧﻪ ﺑﻮدم دﻟﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎری ازت اﺷﻜﻪ…
ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻛﻪ ازم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻴﺘﭙﻪ واﺳﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ اﺻﻠﺎ!
ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻄ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ…
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ…

شایان اشراقی من جونم خاک پای تو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی دانلود آهنگ ساری موزیک